0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Metallica — Pulling Teeth (bass Solo) bass tabsG:——————10—14————10—14————10—14————10—14————10—14—————————9——12————9——12—— ——9|
D:*——12———————12———————12———————12———————12———————12——10———————10———————1 0——|
A:*——————————————————————————————————————————————————————————————————————— ———|
E:———————————————————————————————————————————————————————————————————————— ———|


G:——12————9——12————9——12——|
D:—————10———————10———————*|
A:———————————————————————*|
E:————————————————————————|


G:—————10—14————10—14————10—14————10—14————10—14————12—16————12—16————12—1 6——|
D:——12———————12———————12———————12———————12———————14———————14———————14————— ———|
A:———————————————————————————————————————————————————————————————————————— ———|
E:———————————————————————————————————————————————————————————————————————— ———|


G:———12—16————12—16———————14—17————14—17————14—17————17————12—16————12—16— ———|
D:14———————14———————14—15———————15———————15———————15————14———————14——————— 14—|
A:———————————————————————————————————————————————————————————————————————— ———|
E:———————————————————————————————————————————————————————————————————————— ———|

Time=132 Seconds

+
G:16———————————————————————————————————————14———————10———————————————————— 12—|
D:———14———————————12————————12—12——12———————————12——————12——14—————10————— 10—|
A:———12———————————10—————————————————————————————————————————————————————— ———|
E:———————————————————————————————————————————————————————————————————————— ———|


o + o
G:——————————————14———————10——————————————————————————————————————14——————— —10|
D:——————12———————————12——————12——14—————10—————14———————12————————————12—— ———|
A:—————————————————————————————————————————————12————————————————————————— ———|
E:———————————————————————————————————————————————————————————————————————— ———|

+ o sl.
G:—————————————————————12——————————————————14————————10——————————————————— ———|
D:———12——14—————10—————10—————————12————————————12————————12——14——————10—/ ———|
A:———————————————————————————————————————————————————————————————————————— ——0|
E:———————————————————————————————————————————————————————————————————————— ———|


G:———————————————————————————————————————————14——15——————————————————————— ———|
D:———————————————————13—12———————————————15————————————————————————13—12—— ———|
A:———13———12———————————————15—12—13——————————————————0——12———————————————1 5——|
E:———————————————————————————————————————————————————————————————————————— ———|


+
G:————————————————14—15p14—————————————————————————————————————————14——15— ———|
D:———————————15—————————————15————————————13—12———————————————15—————————— ———|
A:12—13——————————————————————————12——————————————15—12—13————————————————— —0—|
E:———————————————————————————————————————————————————————————————————————— ———|


o
G:—————————————————————————————————————14—15p14—————|
D:————————————13—12———————————————15—————————————15—|
A:—12———————————————15—12—13————————————————————————|
E:——————————————————————————————————————————————————|


G:—————————16——————————————14————14——————————13—————————————14————14—————— |
D:*—————16————16————————14————14————14————11————11———————12————12————12——* |
A:*——14———————————14—12————————————————11——————————11—12—————————————————* |
E:———————————————————————————————————————————————————————————————————————— |


G:———————16——————————————17————17——————————19—————————————19————19————|
D:————16————16————————17————17————17————17————17———————19————19————19—|
A:—14——————————14——15————————————————17——————————17—17————————————————|
E:————————————————————————————————————————————————————————————————————|


sl. first time only
G:————————/12——————————————12————————————————11————12———————14—————12h14p1 2——|
D:*—————14————14————————14————14————14————12————12————12—————————————————— ———|
A:*——15——————————15——14——————————14————12————————————————12——————————————— ———|
E:———————————————————————————————————————————————————————————————————————— ———|

1.
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~
G:———12——————————————————————————————12——————————17——19——17h19p17—16——17—— 16h|
D:16————16—14——12—————————————————14————14————0——————————————————————————— ———|
A:————————————————15—14—12—14——15——————————15————————————————————————————— ———|
E:———————————————————————————————————————————————————————————————————————— ———|


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
G:17p16——————16———————————————————————————————————————————16—————————|
D:———————17——————17——————17——17—————17—17—17—19——19—19—19———————————*|
A:———————————————————17—————————————____3___—————____3___———————0———*|
E:———————————————————————————————————————————————————————————————————|
triplet. triplet.

2.
|~~~~~~~~~~~~~~~ full bend.
G:————————12————————————19b(21)r19——17h19p17—16———17———16h17p16——————16——— ———|
D:—————14————14—————0———————————————————————————————————————————19———————1 7——|
A:——15——————————15———————————————————————————————————————————————————————— ———|
E:———————————————————————————————————————————————————————————————————————— ———|

sl.
G:————————————————————————————————————16——————|
D:————17——17————17—17—17—19——19—19—19——————————|
A:17————————————____3___—————____3___———————0——|
E:—————————————————————————————————————————————|
triplet. triplet.


+ sl. o
G:———————————————————————————————————————————————————————————————————————— ———|
D:*————————10—————————————14————14————————————14————14———————————————————— ———|
A:*—————10————10———————14————14————14/——0——12————12————12——12——12—12—12—10 ———|
E:———8———————————8——12—————————————————————————————————————————____3___——— ———|
*wah second time only triplet.
(triplets on
second time only)

+ o sl. sl. + o
G:—————————————————————————10————10—————————————7—/—9———9—/—12————————12—— ———|
D:——————————————————————10————10————10——————7——————————————————————12————1 2——|
A:10—10—10—7———7—7—7——8—————————————————5———————————————————————10———————— ———|
E:____3___—————__3__—————————————————————————————————————————————————————— ———|
triplet. triplet. *wah first time only


1. 2.
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ |~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
G:12————————————————————————————|———————————————————————————————————|
D:———12————————————————————————*|———————————————————————————————————|
A:—————————————————————————————*|——————————————————————————————0————|
E:————————3——————5——————7———————|————3—————5—————7—b(8)r———5————————|
1/2 bend.

TIME = 200 Seconds

G:———————————————————————————————————————————————————————————————————————— ———|
D:*——7——7—————9——9—————10—10————9——9—————7——7—————6——6—————7—————————7——7— ———|
A:*————————0————————0————————0————————0————————0————————0————————0———————— —0—|
E:———————————————————————————————————————————————————————————————————————— ———|

1.
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
G:———————————————————————————————————————————————sl.———————|
D:—9——9—————10—10————9——9—————10—10————14—14————13———————*|
A:———————0————————0————————0————————0————————0—————————0——*|
E:—————————————————————————————————————————————————————————|

2.
|~~~~~~~~~~~~~~~~~ sl.
G:———————————————————————————————————————————————————————————————————————— ———|
D:———10—10————14—14————13—————14———13—————14———13—————14———13——/19———19——— 19—|
A:—————————0————————0——————0———————————0———————————0——————————————————0——— —0—|
E:———————————————————————————————————————————————————————————————————————— ———|


+
G:——18————————19————————18—————18—————18————————18————————19————————18———— ———|
D:——19———19———19———19———19—————19—————19———19———19———19———19———19———19———1 9——|
A:———0—————————0—————————0——————0——————0—————————0—————————0—————————0———— ———|
E:———————————————————————————————————————————————————————————————————————— ———|


o sl.+ sl. o
G:—19—————18————————19————————18————————19————————18—————————————————————— ———|
D:—19—————19———19———19———19———19———19———19———19———19—————————————————————— ———|
A:——0——————0—————————0—————————0—————————0—————————0————(0)——————————————— ———|
E:——————————————————————————————————————————————————————————————————/—X—— ———|
'Ayyyyyyyyyyyyye!!!!' Said the Fonz
Tablature player for this song:
Metallica - Pulling Teeth (bass Solo) Bass Tab

Other versions of Pulling Teeth

Comments

No comments for this song yet. Go ahead and write something!

Post a comment