0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wir Sind Helden — Rüssel An Schwanz bass tabsBand/Artist: Wir sind Helden
Song: Rssel an Schwanz
Instrument: Bass
Tuning: Standart (E A D G)
Tabbed by: OnassBass


Intro
|——————————————1—1—|
|——0——0—33—————————|
|——————————3—1—————|
|——————————————————|

Verse:
|————————————————1—1—|
|———0——0—33——————————|
|—3——————————3—1—————| 7x
|————————————————————|

Breakdown:
|——————|
|——————|
|——————|
|—/10—|

Chorus 1:
|———————————————————————————|
|—0—0—0—0—3—3—3—3———————————|
|—————————————————1—1—1—1—1—| 4x
|———————————————————————————|

Verse 4x

Breakdown

Chorus 2:
|———————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————2—————2——————————————————————————————————————————|
|——————————2—————2—————————3—————3—————————2—————2—————————3——————3—| 3x
|——3—————3—————————————————————————3—————3—————————0—————0——————————|

|——————————————————————————|
|——————————————————2—————2—|
|——————————2—————2—————————|
|—3——————3—————————————————|

Intro

Verse 7x

Breakdown

Chorus 1 4x

Verse 2:

|————————————————1—1—|
|———0——0—33——————————|
|—3——————————3—1—————| 2x
|————————————————————|

|———————————————————3—2————————————————————|
|———0——0—33—3—5———5—————0000000022222222—2—|
|—3————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————|

Chorus 2 1x

Interlude:
|—————————————————————————————————————————|
|—————————————————————————————————————————|
|——————5555—7777—3333——————5555—3333—3333—| 2x
|—3333————————————————3333————————————————|

|——————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————|
|——————5555——————5555——————5555——————3333—3333—|
|—3333——————3333——————3333——————3333———————————|

Last Chorus:
|———————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————2222222——————————————————————————————————————————|
|——————————2222222—————————3333333—————————2222222—————————33333333—| 4x
|——3333333—————————————————————————3333333—————————0000000——————————|

|———————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————2222222——————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————3333333—————————2222222—————————33333333—|
|——————————————————————————————————3333333—————————0000000——————————|

|———————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————2222222——————————————————————————————————————————|
|——————————2222222—————————3333333—————————2222222—————————33333333—| 2x
|——3333333—————————————————————————3333333—————————0000000——————————|

|———————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————2222222——————————————————————————————————|
|——————————2222222—————————3333333—————————2222222——3———————|
|——3333333—————————————————————————3333333——————————————————|

Tablature player for this song:
Wir Sind Helden - Rüssel An Schwanz Bass Tab

Comments

No comments for this song yet. Go ahead and write something!

Post a comment