0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

The Tragically Hip — Blow at high dough bass tabs(submitted by dgerm)
Blow at High Dough bass tab – The Tragically hip

G|————————————9———|
D|——————————9———9—|
A|————————————————|
E|————————————————|

G|11——11——11——9———|11——11——11——9———|11——11——11——9———|11——11——11——9———|
D|——9———9———9———9—|——9———9———9———9—|——9———9———9———9—|——9———9———9———9—|
A|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
E|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|

G|11——11——11——9———|11——11——11——9———|11——11——11——9———|11——11——11——9———|———|
D|——9———9———9———9—|——9———9———9———9—|——9———9———9———9—|——9———9———9———9—| |
A|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————| |
E|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————| |
|—2X
G|9———9———9———7———|9———9———9———7———|11——11——11——9———|11——11——11——9———| |
D|——7———7———7———7—|——7———7———7———7—|——9———9———9———9—|——9———9———9———9—| |
A|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————| |
E|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|———|

G|————————————————|
D|————————————————|
A|0~~~~~~~~~~~~~~~|
E|————————————————|

G|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|——————|
D|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————| |
A|2—2—0—2—2—0—2—0—|2—2—0—2—2—0—2—0—|2—2—0—2—2—0—2—0—|2—2—0—2—2—0—2—0—| |
E|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————| |
|
G|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|—| |
D|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————| | |
A|2—2—0—2—2—0—2—0—|2—2—0—2—2—0—2—0—|2—2—0—2—2—0—2—0—|2—2—0—2—2—0—2—0—| | |
E|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————| | |
|—2X |
G|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————| | |
D|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————| | |
A|0—0—0—0—0—0—0—0—|0—0—0—0—0—0—0—0—|2—2—0—2—2—0—2—0—|2—2—0—2—2—0—2—0—| | 2X—|
E|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|—| |
|
G|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————| |
D|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————| |
A|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————| |
E|0—0—0—0—0—0—0—0—|0—0—0—0—0—0—0—0—|0—0—0—0—0—0—0—0—|0—0—0—0—0—0—0—0—| |
|
G|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————| |
D|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————| |
A|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————| |
E|2—2—2—2—2—2—2—2—|2—2—2—2—2—2—2—2—|2—2—2—2—2—2—2—2—|2—2—2—2—2—2—2—2—|——————|

|: 2X X2 :|
G|11——11——11——9———|11——11——11——9———|11——11——11——9———|11——11——11——9———|
D|——9———9———9———9—|——9———9———9———9—|——9———9———9———9—|——9———9———9———9—|
A|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
E|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|

G|9———9———9———7———|9———9———9———7———|11——11——11——9———|11——11——11——9———|
D|——7———7———7———7—|——7———7———7———7—|——9———9———9———9—|——9———9———9———9—|
A|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
E|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|

G|11——11——11——9———|11——11——11——————|
D|——9———9———9———9—|——9———9—————0———|
A|————————————————|——————————0———0—|
E|————————————————|————————————————|

G|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
D|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
A|2—2—0—2—2—0—2—0—|2—2—0—2—2—0—2—0—|2—2—0—2—2—0—2—0—|2—2—0—2—2—0—2—0—|
E|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|

G|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|—|
D|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————| |
A|2—2—0—2—2—0—2—0—|2—2—0—2—2—0—2—0—|2—2—0—2—2—0—2—0—|2—2—0—2—2—0—2—0—| |
E|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————| |
|—2X
G|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————| |
D|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————| |
A|0—0—0—0—0—0—0—0—|0—0—0—0—0—0—0—0—|2—2—0—2—2—0—2—0—|2—2—0—2—2—0—2—0—| |
E|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|—|

G|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
D|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
A|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
E|0—0—0—0—0—0—0—0—|0—0—0—0—0—0—0—0—|0—0—0—0—0—0—0—0—|0—0—0—0—0—0—0—0—|

G|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
D|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
A|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
E|2—2—2—2—2—2—2—2—|2—2—2—2—2—2—2—2—|2—2—2—2—2—2—2—2—|2—2—2—2—2—2—2—2—|

|: 2X X2 :|
G|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
D|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
A|2—2—0—2—2—0—2—0—|2—2—0—2—2—0—2—0—|2—2—0—2—2—0—2—0—|2—2—0—2—2—0—2—0—|
E|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|

G|————————————————|————————————————|————————————————|————————————9———|
D|————————————————|————————————————|————————————————|——————————9———9—|
A|2—2—0—2—2—0—2—0—|2—2—0—2—2—0—2—0—|2—2—0—2—2—0—2—0—|2—2—0—2—————————|
E|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|

G|11——11——11——9———|11——11——11——9———|11——11——11——9———|11——11——11——9———|
D|——9———9———9———9—|——9———9———9———9—|——9———9———9———9—|——9———9———9———9—|
A|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
E|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|

G|11~~~~~~~~~~~~~~|
D|————————————————|
A|————————————————|
E|————————————————|
Tablature player for this song:
The Tragically Hip - Blow at high dough Bass Tab

Comments

No comments for this song yet. Go ahead and write something!

Post a comment