0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Stratovarius — Out Of The Shadows bass tabs

TUNE DOWN

Gb———————|———————|———————|—————|—————|———————|———————|———————|———
Db———————|———————|———————|—————|—————|———————|———————|———————|———
Ab———————|———3—4—|—5—3—1—|———3—|—————|———3—4—|—5—3—1—|———3———|———
Eb———0—1—|—1—————|———————|—1———|—0—1—|—1—————|———————|—1———1—|———


Gb—————|———|——————|———|———|————|————————|———|———
Db—————|———|——————|———|———|————|————————|———|———
Ab———5—|—5—|——3—3—|—3—|—5—|——5—|——3—3—3—|—3—|———
Eb—————|———|——————|———|———|————|————————|———|———


Gb—————————————————————————————————————————————————————————————————||———
Db—————————————————————————————————————————————————————————————————||———
Ab———5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—||———
Eb—————————————————————————————————————————————————————————————————||———Gb——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Db——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Ab———5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5——5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5———
Eb——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


Gb——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Db——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Ab—5—5—5—5—5—5—5—5—5———————————————3—3—3—3—3—3—3———————————————3—3—3—3—3—4—4—5——
Eb———————————————————1—1—1—1—1—1—1———————————————1—1—1—1—1—1—1——————————————————


Gb—————————————————————————————————————————————————————————————||——————————|————
Db—————————————————————————————————————————————————————————————||——————————|————
Ab—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—||——3—1—0———|————
Eb—————————————————————————————————————————————————————————————||————————3—|————Gb——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Db——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Ab———————————————————————1—1—1—1—1—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3——————————————
Eb———1—1—1—1—1—1—1—1—1—1———————————————————————————————————————————3—3—3—3—3—3——


Gb——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Db——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Ab———————————————————————————————————————3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3———3—1—0————————
Eb—3—3—3—3—3—3—1—1—1—1—1—1—1—1—1—1—1—1—1—————————————————————————————————3——————


Gb——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Db——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Ab—————————————————————————1—1—1—1—1—3—3—3—3—3—3—3—4—4—4—4—4—4—5—5—5—5—5—5—5—3——
Eb———1—1—1—1—1—1—1—1—1—1—1——————————————————————————————————————————————————————


Gb————————————————————————————|———
Db————————————————————————————|———
Ab—3—3—1—1—1—1—1—1———————3——4—|———
Eb———————————————————1————————|———


Gb——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Db——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Ab————5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5——3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3——5—5—5———
Eb——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


Gb————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————
Db————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————
Ab—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5——3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—|—————————————
Eb————————————————————————————————————————————————————————————————|——3—3—3—3—3——


Gb——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Db——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Ab——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Eb—3—3—3—5—5—5—5—5—5—5—5—6—6—6—6—6—6—6—6—8—8—8—8—8—8—8—8—8—3—3—3—3—3—3—3—5—5—5——


Gb—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|—————
Db—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|—————
Ab—————————————————————————————————————————————————————————————|——3—1—0———|—————
Eb—5—5—5—5—6—6—6—6—6—6—6—6—6—8—8—8—8—8—8—8—8—8—8—8—8—8—8—8—8—8—|————————3—|—————Gb——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Db——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Ab———————————————————————1—1—1—1—1—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3——————————————
Eb———1—1—1—1—1—1—1—1—1—1———————————————————————————————————————————3—3—3—3—3—3——


Gb——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Db——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Ab———————————————————————————————————————3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3———3—1—0————————
Eb—3—3—3—3—3—3—1—1—1—1—1—1—1—1—1—1—1—1—1—————————————————————————————————3——————


Gb——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Db——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Ab—————————————————————————1—1—1—1—1—3—3—3—3—3—3—3—4—4—4—4—4—4—5—5—5—5—5—5—5—3——
Eb———1—1—1—1—1—1—1—1—1—1—1——————————————————————————————————————————————————————


Gb————————————————————————————|———
Db————————————————————————————|———
Ab—3—3—1—1—1—1—1—1———————3——4—|———
Eb———————————————————1————————|———


Gb——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Db——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Ab———————————————————————1—1—1—1—1—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3——————————————
Eb———1—1—1—1—1—1—1—1—1—1———————————————————————————————————————————3—3—3—3—3—3——


Gb——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Db——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Ab———————————————————————————————————————3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3———3—1—0————————
Eb—3—3—3—3—3—3—1—1—1—1—1—1—1—1—1—1—1—1—1—————————————————————————————————3——————


Gb——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Db——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Ab—————————————————————————1—1—1—1—1—3—3—3—3—3—3—3—4—4—4—4—4—4—5—5—5—5—5—5—5—3——
Eb———1—1—1—1—1—1—1—1—1—1—1——————————————————————————————————————————————————————


Gb————————————————————————————|———
Db————————————————————————————|———
Ab—3—3—1—1—1—1—1—1———————3————|———
Eb———————————————————1——————1—|———

Tablature player for this song:

Comments

No comments for this song yet. Go ahead and write something!

Post a comment