0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Poison — Stand bass tabs

5.0 / 5 (1x)
  Rate this tab:


Gb ————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
Db ————————————————|——————————7—7———|————————————————|————————————————|
Ab ————————————x—7—|5——55———————————|————————————————|5—5—5———————————|
Eb 0—2—4—0———0—————|——————5—————————|0—2—4—0———0—0—0—|——————5—————————|


SD
Gb ————————————————|
Db ————————————————|
Ab ————————————9———|
Eb ————————————————|

Verse 2:
Gb ————————————————|————————————————|————————————————|————R———————————|
Db ————————————————|————————————————|————————————————|————R—————7—————|
Ab ——————7—————7—7—|5—555———————————|————————————————|————R———————————|
Eb 0—2—4—————0—————|——————5—————5———|0—2—4—0———0—0—0—|5——5R—5—————————|

Gb ————————————————|————————————————|————————————————|——————R———————R—|
Db ————————————————|——————————7—7———|————————————————|——————R———————R—|
Ab ——————7—————————|5———————————————|————————————————|——————R———————R—|
Eb 0—2—4—————0—0———|——————5—————————|7—————————7———5—|——5—55R—5—3—2—R—|
Chorus:
Gb ————————————————|——————R—————————|————————————————|————————————————|
Db ————————————————|——————R—————————|————————————————|————————————————|
Ab ————7——7——————2—|——2—22R02—2—2—5—|——5—5——x————————|——7—7—7—7—7—7———|
Eb 0———————0—0—0———|——————R—————————|————————5—4—2—0—|——————————————0—|

Gb ————————————————|——————R—————————|————————————————|————————————————|
Db ————————————————|——————R—————————|————————————————|————————————————|
Ab ——7—7——77—7—7———|——————R—————4—5—|——5—5———————————|——777———7—————5—|
Eb ——————————————7—|——7—77R57—7—————|————————5—4—2—0—|——————————0—0———|

Gb ————————————————|R———————————————|————————————————|————————————————|
Db ————————————————|R———————————————|————————————————|————————————————|
Ab ——555———5—5—5———|R———————————————|——————7—7———————|5———————————————|
Eb ——————————————5—|R———————————————|0—2—4—————0—0—00|——————5———————5—|

Bridge:
Gb ————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
Db ————————————————|————————————————|——————7—7—7—————|————————————————|
Ab ——————————————4—|5—5—5——55—5—5—5—|——————————————5—|——5—5———————————|
Eb 7—7—7——57—7—7———|————————————————|5———5———————5———|——————5———5—5———|

Gb ————————————————|——R—————————————|
Db ————————————————|——R—————————————|
Ab 5——555——5—5—5———|——R ————————————|
Eb ——————————————5—|——R— ———————————|

Guitar Solo:
Gb ————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
Db ————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
Ab ————————————4—5—|——5—5———————————|————7—7———777———|————7———————————|
Eb 7———7——77—7—————|————————5—4—2—0—|——0—————0—————0—|——0—————0—0—0—7—|

Gb ————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
Db ————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
Ab ————————————4—5—|——5—5—55————————|——777—77————————|————7—777—7—7———|
Eb ——7—77—57—7—————|————————5—4—2—0—|————————0—0—0—0—|——0———————————7—|

Gb ————————————————|——7—7—7—————————|————————————R———|——————————————R—|
Db ————————————————|————————————————|————————————R———|——————————————R—|
Ab ————————————4—5—|————————5—5—5———|————————————R—5—|——5—5—————————R—|
Eb ——777——57—7—————|——————————————5—|——5—5—5—5—5—R———|——————5———5—5—R—|

Chorus:
Gb ————————————————|——————R—————————|————————————————|——————R—————————|
Db ————————————————|——————R—————————|————————————————|——————R—————————|
Ab ————7——77—7—————|——————R—————4—5—|——5—5———————————|——777—R—7—7—7———|
Eb 0———————————7—7—|——7—77R57—7—————|————————5—4—2—0—|——————R———————0—|

Gb ————————————————|——————R—————————|————————————————|————————————————|
Db ————————————————|——————R—————————|————————————————|————————————————|
Ab ——7—7—777—7—7———|——————R—————4—5—|——5—5———————————|——777———————————|
Eb ——————————————7—|——7—77R57—7—————|————————5—4—2—0—|————————0—0—0—0—|

Gb ————————————————|————————————————|————————————————|——————————9—9———|
Db ————————————————|————————————————|————————————————|——————————————9—|
Ab ————————————————|————————————4—5—|——5—5———————————|————7———————————|
Eb ——0—0—0———0—0—7—|——7777R57—7—————|————————5—4—2—0—|——0—————————————|

Gb ————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
Db ————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
Ab 7———7———————————|————————————4—5—|——555———————————|————7———7———————|
Eb ——0—————0—0—0—7—|——777——57—7—————|————————5—4—2—0—|——22—————77—7—7—|

Interlude:
Gb ————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
Db ————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
Ab ————7———————7———|————————————4—5—|——5—5———————————|————7———————————|
Eb 0—————————————7—|——7—7——57—7—————|————————5—4—2—0—|——0————00—0———0—|

SD
Gb ————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
Db ————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
Ab ————7—————7—————|————————————4—5—|——5—5—5—————————|————7——7——7—————|
Eb 0—0————00—————7—|——7—7——57—7—————|————————5—4—2—0—|——0—————7———————|

SD
Gb ————————————————|————————————————|————————————————|——————R—————————|
Db ————————————————|————9———————————|————————————————|——————R—————————|
Ab ————————7—7—————|————————————4—5—|——5—5———————————|————7—R———7777——|
Eb 0—0—0——7——————7—|——7————77—7—————|————————5—4—2—0—|——0———R—77————7—|

SD
Gb ————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
Db ————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
Ab ————7—————7—————|————————————4—5—|——5—5———————————|————7———————7———|
Eb 0—0————07—————7—|——7—7——57—7—————|————————5—4—2—0—|——0———0—00——————|

SD
Gb ————————————————|——————R—————————|————————————————|————————————————|
Db ————————————————|——————R—————————|————————————————|————————————————|
Ab ————7——7——7—————|——————R—————4—5—|——555———————————|————7————7——7———|
Eb 000—————7—————7—|——7—77R57—7—————|————————5—4—2—0—|——0————07—————77|

Outro:
Gb ————————————————|—————R——————————|————————————————|————————————————|
Db ————————————————|—————R——————————|————————————————|————————————————|
Ab ————77————7—7———|—————R——————4—5—|——555—5—————————|————7—77——7777——|
Eb 0———————77————7—|——777R—57—7—————|————————5—4—2—0—|——0—————7—————7—|

Gb ————————R———————|————————————————|————————————————|————————————————|
Db ————————R———————|————————————————|————————————————|————————————————|
Ab ——777———R———7———|————————————4—5—|——5—5—5—————————|————————————————|
Eb 0——————7R—7———7—|——7—7——57x7—————|————————5—4—2—0—|——0—000—0—0———0—|

Gb ————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
Db ————————————————|——9—9———————————|————————————————|————————————————|
Ab ————7——7——7—7———|————————————4—5—|——5—5———————————|————————————————|
Eb 0———————7—————7—|———————57—7—————|————————5—4—2—0—|————————————————|

Tablature player for this song:
Poison - Stand Bass Tab

Comments

No comments for this song yet. Go ahead and write something!

Post a comment