0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kiss — Christine Sixteen bass tabs

5.0 / 5 (2x)
  Rate this tab:

Rhythm Fig. 1

Gb|—————————————————————————————————————————————|
Db|—————————————————————————————————————————————|
Ab|—————————————————————————————————————————————|
Eb|——0——0——————0——0—————————————————————————————|Rhythm Fig. 2a

Gb|—————————————————————————————————————————————|
Db|—————————————————————————————————————————————|
Ab|————————————————————5——5——————5——5———————————|
Eb|——0——0——————0——0—————————————————————————————|Gb|—————————————————————————————————————————————|
Db|—————————————————————————————————————————————|
Ab|————————————————————5————5———————————————————|
Eb|——0——0————0——0————————————————4/—5——5——3——0——|
Rhythm Fig. 2b

Gb|—————————————————————————————————————————————|
Db|—————————————————————————————————————————————|
Ab|————————————————————5——5——————5——5———————————|
Eb|——0——0——————0——0—————————————————————————————|Gb|————————————————————————————————————14———————|
Db|—————————————————————————————7/—14——————14\——|
Ab|————————————————————5————5———————————————————|
Eb|——0——0————0——0———————————————————————————————|
Rhythm Fig. 2c

Gb|—————————————————————————————————————————————|
Db|—————————————————————————————————————————————|
Ab|————————————————————5——5——————5——5———————————|
Eb|——0——0——————0——0—————————————————————————————|Gb|—————————————————————————————————————————————|
Db|—————————————————————————————————————————————|
Ab|————————————————————5————4——2——0—————————————|
Eb|——0——0————0——0——————————————————————4——2—————|
Rhythm Fig. 3

Gb|—————————————————————————————————————————————|
Db|——————————————2——————0————0————————0—————————|
Ab|———————————2—————————————————2——0—————————0——|
Eb|——0——3——4————————————————————————————————————|Gb|—————————————————————————————————————————————|
Db|—————————————————————————————————0———————————|
Ab|————0——2——0——3——2——0———————2——3———————3——2———|
Eb|——————————————————————3——————————————————————|


Rhythm Fig. 4a

Gb|—————————————————————————————————————————————|
Db|——————————————2——————0————0————————0—————————|
Ab|———————————2—————————————————2——0—————————0——|
Eb|——0——3——4————————————————————————————————————|Gb|—————————————————————————————————————————————|
Db|———————————0—————————————————————————————————|
Ab|————————————————————0————————————————————————|
Eb|——3——————————————————————————————————————————|Rhythm Fig. 4b

Gb|—————————————————————————————————————————————|
Db|——————————————2——————0————0————————0—————————|
Ab|———————————2—————————————————2——0—————————0——|
Eb|——0——3——4————————————————————————————————————|Gb|—————————————————————————————————————————————|
Db|—————————————0———————————————————————————————|
Ab|———————2——3———————3——2——0————————————————————|
Eb|——3——————————————————————————————————————————|Rhythm Fig. 5

Gb|—————————————————————————————————————————————|
Db|—————————————————————————————————————————————|
Ab|——2——————2——2——————2————2——2————————14\——————|
Eb|—————————————————————————————————————————————|Gb|————————————————————————————————————————————|
Db|————————————————————2————x——4/6———4————2————|
Ab|—————————————————2——————————————————————————|
Eb|——0————————3——4—————————————————————————————|Gb|—————————————————————————————————————————————|
Db|—————————————————————————————————————————————|
Ab|——2——————2——2——————2————2————————————————————|
Eb|—————————————————————————————————————————————|
Tablature player for this song:

Comments

No comments for this song yet. Go ahead and write something!

Post a comment