0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Guns N Roses — The Garden bass tabs

5.0 / 5 (1x)
  Rate this tab:

F#||——————|——————————————————|————————————————9—10—|——11————9——7——————7—5—————|
C#||——————|——————————————————|—————————————————————|——————————————————————7—5—|
G#||——————|——————————————————|—————————————————————|——————————————————————————|
D#||——————|——————————————————|—————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|
—————————————————————————|——4—0—————————————————————|——3—0—————————————————————|
——5————————————3h5h3———0—|————————————————3h5h3———0—|————————————————3h5h3———0—|
—————————————————————4———|——————————————————————4———|——————————————————————4———|——————————————————————————|——————————————————————————|
——3—0—————————————————————|——4—0—————————————————————|
————————————————3h5h3———0—|————————————————3h5h3———0—|
——————————————————————4———|——————————————————————4———|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
——4——————————————————————————|——3——————————————————————————|
————5———5——5—5—————3h5h3———0—|————5———5——5—5—————3h5h3———0—| X6
—————————————————————————4———|—————————————————————————4———|

——————————————————————————————|————————————————————————————|
——————————————————————————————|————————————————————————————|
——————9——10——9——————9——10——9——|—————9——10——9—————9——10——9——|
——10————————————10————————————|——8————————————8————————————|————————————————————————————|——————————————————————————————|
————————————————————————————|——————————————————————————————|
—————9——10——9—————9——10——9——|——————9——10——9——————9——10——9——|
——7————————————7————————————|——10————————————10————————————|——————————————————————————————|————————————————————————————|
——————————————————————————————|————————————————————————————|
——————9——10——9——————9——10——9——|—————9——10——9—————9——10——9——|
——10————————————10————————————|——8————————————8————————————|————————————————————————————|—————————————————————————————|
————————————————————————————|—————————————————————————————|
—————9——10——9—————9——10——9——|——————9——10——9——————9————————|
——7————————————7————————————|——10————————————10—————10/———|—————————————————————————————|———————————————————————————|
——————————————————————2/3—3——|———————————————————————————|
——3/5—5——5———5———————————————|——5/7—7——7———7—x—3——x—3————| X4
———————————————x—1——x————————|———————————————————————————|


——————————————————————————————|————————————————————————————|
——————————————————————————————|————————————————————————————|
——————9——10——9——————9——10——9——|—————9——10——9—————9——10——9——|
——10————————————10————————————|——8————————————8————————————|————————————————————————————|——————————————————————————————|
————————————————————————————|——————————————————————————————|
—————9——10——9—————9——10——9——|——————9——10——9——————9——10——9——|
——7————————————7————————————|——10————————————10————————————|——————————————————————————————|————————————————————————————|
——————————————————————————————|————————————————————————————|
——————9——10——9——————9——10——9——|—————9——10——9—————9——10——9——|
——10————————————10————————————|——8————————————8————————————|————————————————————————————|—————————————————————————————|
————————————————————————————|—————————————————————————————|
—————9——10——9—————9——10——9——|——————9——10——9——————9————————|
——7————————————7————————————|——10————————————10—————10/———|—————————————————————————————|———————————————————————————|
——————————————————————2/3—3——|———————————————————————————|
——3/5—5——5———5———————————————|——5/7—7——7———7—x—3——x—3————| X6
———————————————x—1——x————————|———————————————————————————|

——————————————————————|——————————————————————|
——0——————————10—9—————|——12——————10——————————|
——————————————————————|——————————————————————|
——————————————————————|——————————————————————|——————————————————————————————————|————————————————————|
——12—10————10———————12——10————————|————————————————————|
————————12—————————————————12—10——|————————————————————|
——————————————————————————————————|——10————————————————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
——4——————————————————————————|——3——————————————————————————|
————5———5——5—5—————3h5h3———0—|————5———5——5—5—————3h5h3———0—|
—————————————————————————4———|—————————————————————————4———|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
——3——————————————————————————|——4——————————————————————————|
————5———5——5—5—————3h5h3———0—|————5———5——5—5—————3h5h3———0—|
—————————————————————————4———|—————————————————————————4———|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
——4——————————————————————————|——3——————————————————————————|
————5———5——5—5—————3h5h3———0—|————5———5——5—5—————3h5h3———0—|
—————————————————————————4———|—————————————————————————4———|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
——3——————————————————————————|——4——————————————————————————|
————5———5——5—5—————3h5h3———0—|————5———5——5—5—————3h5h3———0—|
—————————————————————————4———|—————————————————————————4———|——————————————————————————————|————————————————————————————|
——————————————————————————————|————————————————————————————|
——————9——10——9——————9——10——9——|—————9——10——9—————9——10——9——|
——10————————————10————————————|——8————————————8————————————|————————————————————————————|—————————————————————————————|
————————————————————————————|—————————————————————————————|
—————9——10——9—————9——10——9——|——————9——10——9——————9————————|
——7————————————7————————————|——10————————————10—————10/———|—————————————————————————————|———————————————————————————|
——————————————————————2/3—3——|———————————————————————————|
——3/5—5——5———5———————————————|——5/7—7——7———7—x—3——x—3————| X17
———————————————x—1——x————————|———————————————————————————|—————————————————————————————||
——————————————————————2/3—3——||
——3/5—5——5———5———————————————||
———————————————x—1——x————————||
Tablature player for this song:

Comments

No comments for this song yet. Go ahead and write something!

Post a comment