0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Children Of Bodom — Bastards Of Bodom bass tabs

Bastards Of Bodom                 Henkka
Enjoy!
F||——————————————————————————|—————————————————————————|
C||——————————————————————————|—————————————————————————|
G||——————————————————————————|—————————————————————————|
C||——2——3——0——0——0——0——0——2——|————3——0——0——0——0——0——0——|——————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————————|
——————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————————|
——————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————————|
——2——3——0——0——0——0——0——2——|————3——0——0——0——0——0——0——|——2——3——0——0——0——0——0——2——|—————————————————————————|—————————————————————————————|
—————————————————————————|—————————————————————————————|
—————————————————————————|—————————————————————————————|
————3——0——0——0——0——0——0——|——0——————15/—14/—13/—12/—11/—|——————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————|
——————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————|
——————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————|
——10/—9/—8/—7/—6/—5/—3————|——2——3——0——0——0——0——0——2——|————3——0——0——0——0——0——0——|——————————————————————————|——————————————————————————|
——————————————————————————|——————————————————————————|
——5——5——5——5——3——3——3——3——|——1——1——1——1——3——3——3——3——|
——————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————————|
——————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————————|
——————————————————————————|—————————————————————————|——1——1——1——1——3——3——3——3——|
——2——3——0——0——0——0——0——2——|————3——0——0——0——0——0——0——|——————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|
——————————————————————————|——————————————————————————|
——————————————————————————|——————————————————————————|
——3——3——3——3——5——5——5——5——|——2——3——0——0——0——0——0——2——|——————————————————————————|——————————————————————————|
——————————————————————————|——————————————————————————|
——————————————————————————|——5——5——5——5——3——3——3——3——|
————3——0——0——0—0—0——0——0——|——————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————|
——————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————|
——1——1——1——1——3——3——3——3——|——————————————————————————|—————————————————————————|
——————————————————————————|——2——3——0——0——0——0——0——2——|————3——0——0——0——0——0——0——|————————————————————————|————————————————————————|—————————————————————————|
————————————————————————|————————————————————————|—————————————————————————|
————1——1——1——1——————————|————3——3——3——3——————————|————————0——2————2——2——3——|
————————————————3————3——|————————————————5————5——|——0——5———————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————————|
—————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————————|
————3——3——3——————————————|————————0——2————2——2——2——|——0——0——0——0——2——2——2——2——|
—————————————5——5——0——0——|——0——5———————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|
—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|
————————0——2————2——2——3——|————3——3——3——————————————|————————0——2————2——2——2——|
——0——5———————————————————|—————————————5——5——0——0——|——0——5———————————————————|———————————————————|——————————————————————————|————————————————————————————|
———————————————————|——————————————————————————|————————————————————————————|
——7————————————————|——————————————————————————|————————————————————————————|
———————————————————|——0——0——0——0——0——0——0——0——|——0——0——0—0—0——0——0——0—0—0——|——————————————————————————|——————————————————————————|
——————————————————————————|——————————————————————————|
——————————————————————————|——5——5——5——5——3——3——3——3——|
——0——0——0——0——3——3——3——3——|——————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————————————|
——————————————————————————|————————————————————————————|
——————————————————————————|————————————————————————————|
——0——0——0——0——0——0——0——0——|——0——0——0—0—0——0——0——0—0—0——|——————————————————————————|——————————————————————————|
——————————————————————————|——————————————————————————|
——8——8——8——8——5——5——5——5——|——12————12————12————12————|
——————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————————————|
——————————————————————————|————————————————————————————|
——————————————————————————|————————————————————————————|
——0——0——0——0——0——0——0——0——|——0——0——0—0—0——0——0——0—0—0——|——————————————————————————|——————————————————————————|
——————————————————————————|——————————————————————————|
——————————————————————————|——5——5——5——5——3——3——3——3——|
——0——0——0——0——3——3——3——3——|——————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————————————|
——————————————————————————|————————————————————————————|
——————————————————————————|————————————————————————————|
——0——0——0——0——0——0——0——0——|——0——0——0—0—0——0——0——0—0—0——|——————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————|
——————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————|
——8——8——8——8——5——5——5——5——|——12————12————12————12————|————————0——2————2——2——3——|
——————————————————————————|——————————————————————————|——5——5———————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————————|
—————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————————|
————3——3——3——————————————|————————0——2————2——2——2——|——0——0——0——0——2——2——2——2——|
—————————————5——5——0——0——|——0——5———————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|
—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|
————————0——2————2——2——3——|————3——3——3——————————————|————————0——2————2——2——2——|
——5——5———————————————————|—————————————5——5——0——0——|——0——5———————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|
——————————————————————————|——————————————————————————|
——0——0——0——0——2——2——2——2——|——————————————————————————|
——————————————————————————|——0——0——0——0——0——0——0——0——|————————————————————————————|——————————————————————————|
————————————————————————————|——————————————————————————|
————————————————————————————|——————————————————————————|
——0——0——0—0—0——0——0——0—0—0——|——0——0——0——0——3——3——3——3——|——————————————————————————|——————————————————————————|
——————————————————————————|——————————————————————————|
——5——5——5——5——3——3——3——3——|——————————————————————————|
——————————————————————————|——0——0——0——0——0——0——0——0——|————————————————————————————|——————————————————————————|
————————————————————————————|——————————————————————————|
————————————————————————————|——8——8——8——8——5——5——5——5——|
——0——0——0—0—0——0——0——0—0—0——|——————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|
——————————————————————————|——————————————————————————|
——12————12————12————12————|——————————————————————————|
——————————————————————————|——0——0——0——0——0——0——0——0——|————————————————————————————|——————————————————————————|
————————————————————————————|——————————————————————————|
————————————————————————————|——————————————5——5——5——5——|
——0——0——0—0—0——0——0——0—0—0——|——0——0——0——0——————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|
——————————————————————————|——————————————————————————|
——7——7——7——7——5——5——5——5——|——————————————————————————|
——————————————————————————|——0——0——0——0——0——0——0——0——|————————————————————————————|——————————————————————————|
————————————————————————————|——————————————————————————|
————————————————————————————|——8——8——8——8——5——5——5——5——|
——0——0——0—0—0——0——0——0—0—0——|——————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————|
——————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————|
——10————10————10————10————|————————————————————————|————————————————————————|
——————————————————————————|——8——8——8——8——————8——8——|——8——8——————8——8——8——8——|——————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————|
——————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————|
——————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————|
——————0——0——0——0——————|——3——3——3——3——————10——10——|——————8——8——8——8——————|————————————————————————|————————————————————————|——————————————————————————|
————————————————————————|————————————————————————|——————————————————————————|
————————————————————————|————————————————————————|——————————————————————————|
——8——8——8——8——————0——0——|——0——0——————1——1——1——1——|——————3——3——3——3——10——10——|————————————————————————|————————————————————————|——————————————————————|
————————————————————————|————————————————————————|——————————————————————|
————————————————————————|————————————————————————|——————————————————————|
——8——8——8——8——————8——8——|——8——8——————8——8——8——8——|——————0——0——0——0——————|——————————————————————————|——————————————————————|————————————————————————|
——————————————————————————|——————————————————————|————————————————————————|
——————————————————————————|——————————————————————|————————————————————————|
——3——3——3——3——————10——10——|——————8——8——8——8——————|——8——8——8——8——————0——0——|————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|
————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|
————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|
——0——0——————1——1——1——1——|——————3——3——3——3——10——10——|——2——3——0——0——0——0——0——2——|——————————————————————————|——————————————————————————|
——————————————————————————|——————————————————————————|
——————————————————————————|——5——5——5——5——3——3——3——3——|
——2——3——0——0——0——0——0——0——|——————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|————————————————|
——————————————————————————|——————————————————————————|————————————————|
——1——1——1——1——3——3——3——3——|——————————————————————————|————————————————|
——————————————————————————|——2——3——0——0——0——0——0——2——|————3——0————————|————————————————————————|————————————————————————|——————————————————————————|
————————————————————————|————————————————————————|——————————————————————————|
————1——1——1——1——————————|————3——3——3——3——————————|——————————————————————————|
————————————————3————3——|————————————————5————5——|——0——0——0——0——0——0——0——0——|————————————————————————————|——————————————————————————|
————————————————————————————|——————————————————————————|
————————————————————————————|——————————————————————————|
——0——0——0—0—0——0——0——0—0—0——|——0——0——0——0——3——3——3——3——|——————————————————————————|——————————————————————————|
——————————————————————————|——————————————————————————|
——5——5——5——5——3——3——3——3——|——————————————————————————|
——————————————————————————|——0——0——0——0——0——0——0——0——|————————————————————————————|——————————————————————————|
————————————————————————————|——————————————————————————|
————————————————————————————|——8——8——8——8——5——5——5——5——|
——0——0——0—0—0——0——0——0—0—0——|——————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|
——————————————————————————|——————————————————————————|
——12————12————12————12————|——————————————————————————|
——————————————————————————|——0——0——0——0——0——0——0——0——|————————————————————————————|——————————————————————————|
————————————————————————————|——————————————————————————|
————————————————————————————|——————————————————————————|
——0——0——0—0—0——0——0——0—0—0——|——0——0——0——0——3——3——3——3——|——————————————————————————|——————————————————————————|
——————————————————————————|——————————————————————————|
——5——5——5——5——3——3——3——3——|——————————————————————————|
——————————————————————————|——0——0——0——0——0——0——0——0——|————————————————————————————|——————————————————————————|
————————————————————————————|——————————————————————————|
————————————————————————————|——5——5——5——5——3——3——3——3——|
——0——0——0—0—0——0——0——0—0—0——|——————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|
——————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|
——12————12————12————12————|——————————————————————2——|——0——————————————————————|
——————————————————————————|——0——2——3——2————0——2—————|—————3——2——0——3——2——1————|—————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————|
—————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————|
——————————————————————2——|——0———————————————————————|——————————————————————2——|
——0——2——3——2————0——2—————|—————3——2——0——3——2——1——0——|——0——2——3——2————0——2—————|—————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————————|
—————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————————|
——0——————————————————————|——————————————————————2——|——0——————————————3——2——1——|
—————3——2——0——3——2——1————|——0——2——3——2————0——2—————|—————3——2——1——0———————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|
—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|
———————————————————2——2——|———————————2—————————————|——————————————————————2——|
——0——2——3——2————0————————|——0——2——3—————3——2——1~———|——0——2——3——2————0——2—————|——————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|
——————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|
——0———————————————————————|——————————————————————2——|——0——————————————————————|
—————3——2——0——3——2——1——0——|——0——2——3——2————0——2—————|—————3——2——0——3——2——1————|—————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————————|
—————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————————|
——————————————————————2——|——0——————————————3——2——1——|————————————————————————|
——0——2——3——2————0——2—————|—————3——2——1——0———————————|——8——8——8——8——————8——8——|————————————————————————|——————————————————————|——————————————————————————|
————————————————————————|——————————————————————|——————————————————————————|
————————————————————————|——————————————————————|——————————————————————————|
——8——8——————8——8——8——8——|——————0——0——0——0——————|——3——3——3——3——————10——10——|——————————————————————|————————————————————————|————————————————————————|
——————————————————————|————————————————————————|————————————————————————|
——————————————————————|————————————————————————|————————————————————————|
——————8——8——8——8——————|——8——8——8——8——————0——0——|——0——0——————1——1——1——1——|——————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————|
——————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————|
——————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————|
——————3——3——3——3——10——10——|——8——8——8——8——————8——8——|——8——8——————8——8——8——8——|——————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————|
——————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————|
——————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————|
——————0——0——0——0——————|——3——3——3——3——————10——10——|——————8——8——8——8——————|————————————————————————|————————————————————————|——————————————————————————|
————————————————————————|————————————————————————|——————————————————————————|
————————————————————————|————————————————————————|——————————————————————————|
——8——8——8——8——————0——0——|——0——0——————1——1——1——1——|——————3——3——3——3——10——10——|————————————————————————|————————————————————————|——————————————————————|
————————————————————————|————————————————————————|——————————————————————|
————————————————————————|————————————————————————|——————————————————————|
——8——8——8——8——————8——8——|——8——8——————8——8——8——8——|——————0——0——0——0——————|——————————————————————————|——————————————————————|————————————————————————|
——————————————————————————|——————————————————————|————————————————————————|
——————————————————————————|——————————————————————|————————————————————————|
——3——3——3——3——————10——10——|——————8——8——8——8——————|——8——8——8——8——————0——0——|————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————————|
————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————————|
————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————————|
——0——0——————1——1——1——1——|——————3——3——3——3——10——10——|——8——8——8——8——————8——8——|————————————————————————|——————————————————————|——————————————————————————|
————————————————————————|——————————————————————|——————————————————————————|
————————————————————————|——————————————————————|——————————————————————————|
——8——8——————8——8——8——8——|——————0——0——0——0——————|——3——3——3——3——————10——10——|——————————————————————|————————————————————————|————————————————————————|
——————————————————————|————————————————————————|————————————————————————|
——————————————————————|————————————————————————|————————————————————————|
——————8——8——8——8——————|——8——8——8——8——————0——0——|——0——0——————1——1——1——1——|——————————————————————————|——————————————————————————|
——————————————————————————|——————————————————————————|
——————————————————————————|——————————————————————————|
——————3——3——3——3——10——10——|——2——3——0——0——0——0——0——2——|——————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————|
——————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————|
——————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————|
——2——3——0——0——0——0——0——0——|——2——3——0——0——0——0——0——2——|————3——0——0——0——0——0——0——|——————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————————|
——————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————————|
——————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————————|
——2——3——0——0——0——0——0——2——|————3——0——0——0——0——0——0——|——2——3——0——0——0——0——0——2——|—————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————|——————||
—————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————|——————||
—————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————|——————||
————3——0——0——0——0——0——0——|——2——3——0——0——0——0——0——0——|——————————————————|——————||
Tablature player for this song:

Comments

No comments for this song yet. Go ahead and write something!

Post a comment