0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ac/dc — Got You By The Balls bass tabs

5.0 / 5 (1x)
  Rate this tab:


A D A  C  A    G D A D     A D A  C  A    G D A D
G|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
D|—————————————————|———5—————————————|—————————————————|———5—————————————|
A|———5—————3———————|—————5———5———————|———5—————3———————|—————5———5———————|
E|—5———5—5—————5———|—5—————5—————————|—5———5—5—————5———|—5—————5—————————|

Verse 1

A D A C A G D A D A D A C A G D A D
G|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
D|—————————————————|———5—————————————|—————————————————|———5—————————————|
A|———5—————3———————|—————5———5———————|———5—————3———————|—————5———5———————|
E|—5———5—5—————5———|—5—————5—————————|—5———5—5—————5———|—5—————5—————————|

A D A C A G D A D A D A C A G D A D
G|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
D|—————————————————|———5—————————————|—————————————————|———5—————————————|
A|———5—————3———————|—————5———5———————|———5—————3———————|—————5———5———————|
E|—5———5—5—————5———|—5—————5—————————|—5———5—5—————5———|—5—————5—————————|

A D A C A G D A D A D A C A G D A D
G|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
D|—————————————————|———5—————————————|—————————————————|———5—————————————|
A|———5—————3———————|—————5———5———————|———5—————3———————|—————5———5———————|
E|—5———5—5—————5———|—5—————5—————————|—5———5—5—————5———|—5—————5—————————|

A D A C A G D A D A D A C A G D A D
G|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
D|—————————————————|———5—————————————|—————————————————|———5—————————————|
A|———5—————3———————|—————5———5———————|———5—————3———————|—————5———5———————|
E|—5———5—5—————5———|—5—————5—————————|—5———5—5—————5———|—5—————5—————————|

Pre—Chorus

C D
G|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
D|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
A|—3—3—3—3—3—3—3—3—|—3—3—3—3—3—3—3—3—|—5—5—5—5—5—5—5—5—|—5—5—5—5—5—5—5—5—|
E|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|

C D E
G|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
D|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
A|—3—3—3—3—3—3—3—3—|—3—3—3—3—3—3—3—3—|—5—5—5—5—5—5—5—5—|—7—7—7—7—7—7—7—7—|
E|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|

E
G|—————————————————|
D|—————————————————|
A|(7)——————————————|
E|—————————————————|

Chorus

A D A C A G F#E D A D A C A G F#E D
G|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
D|—————————————————|———5—4———————————|—————————————————|———5—4———————————|
A|———5—————3———————|———————7—5———————|———5—————3———————|———————7—5———————|
E|—5———5—5—————5———|—5———————————————|—5———5—5—————5———|—5———————————————|

A D A C A G F#E D A D A C A G D A
G|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
D|—————————————————|———5—4———————————|—————————————————|—————————————————|
A|———5—————3———————|———————7—5———————|———5—————3———————|———————5—————————|
E|—5———5—5—————5———|—5———————————————|—5———5—5—————5———|—5—3———————5—————|

G|—————————————————|—————————————————|
D|—————————————————|—————————————————|
A|—————————————————|—————————————————|
E|—————————————————|—————————————————|

Verse 2

A D A C A G D A D A D A C A G D A D
G|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
D|—————————————————|———5—————————————|—————————————————|———5—————————————|
A|———5—————3———————|—————5———5———————|———5—————3———————|—————5———5———————|
E|—5———5—5—————5———|—5—————5—————————|—5———5—5—————5———|—5—————5—————————|

A D A C A G D A D A D A C A G D A D
G|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
D|—————————————————|———5—————————————|—————————————————|———5—————————————|
A|———5—————3———————|—————5———5———————|———5—————3———————|—————5———5———————|
E|—5———5—5—————5———|—5—————5—————————|—5———5—5—————5———|—5—————5—————————|

Pre—Chorus

C D
G|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
D|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
A|—3—3—3—3—3—3—3—3—|—3—3—3—3—3—3—3—3—|—5—5—5—5—5—5—5—5—|—5—5—5—5—5—5—5—5—|
E|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|

C D E
G|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
D|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
A|—3—3—3—3—3—3—3—3—|—3—3—3—3—3—3—3—3—|—5—5—5—5—5—5—5—5—|—7—7—7—7—7—7—7—7—|
E|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|

E
G|—————————————————|
D|—————————————————|
A|(7)——————————————|
E|—————————————————|

Chorus

A D A C A G F#E D A D A C A G F#E D
G|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
D|—————————————————|———5—4———————————|—————————————————|———5—4———————————|
A|———5—————3———————|———————7—5———————|———5—————3———————|———————7—5———————|
E|—5———5—5—————5———|—5———————————————|—5———5—5—————5———|—5———————————————|

A D A C A G F#E D A D A C A G D A
G|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
D|—————————————————|———5—4———————————|—————————————————|—————————————————|
A|———5—————3———————|———————7—5———————|———5—————3———————|———————5—————————|
E|—5———5—5—————5———|—5———————————————|—5———5—5—————5———|—5—3———————5—————|

G|—————————————————|—————————————————|
D|—————————————————|—————————————————|
A|—————————————————|—————————————————|
E|—————————————————|—————————————————|

Solo

A D A C A D A C A A D A C A D A C A
G|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
D|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
A|———5—————3———————|———5—————3———————|———5—————3———————|———5—————3———————|
E|—5———5—5—————5———|—5———5—5—————5———|—5———5—5—————5———|—5———5—5—————5———|

A D A C A D A C A A D A C A D A C A
G|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
D|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
A|———5—————3———————|———5—————3———————|———5—————3———————|———5—————3———————|
E|—5———5—5—————5———|—5———5—5—————5———|—5———5—5—————5———|—5———5—5—————5———|

A D G D G D E G D E G E G A D
G|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
D|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
A|———————5—————————|—5———5———————————|———————5—————————|—————————————5———|
E|—5—————————————3—|———3—————————0———|—3———————————————|—0—3—0—3—5———————|

A D G D G D E G D E G E G A D
G|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
D|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
A|———————5—————————|—5———5———————————|———————5—————————|—————————————5———|
E|—5—————————————3—|———3—————————0———|—3———————————————|—0—3—0—3—5———————|

Bridge

A
G|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
D|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
A|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
E|—5———————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|

Outro

A D A C A G F#E D A D A C A G F#E D
G|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
D|—————————————————|———5—4———————————|—————————————————|———5—4———————————|
A|———5—————3———————|———————7—5———————|———5—————3———————|———————7—5———————|
E|—5———5—5—————5———|—5———————————————|—5———5—5—————5———|—5———————————————|

A D A C A G F#E D A D A C A E G E G D
G|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
D|—————————————————|———5—4———————————|—————————————————|—————————————————|
A|———5—————3———————|———————7—5———————|———5—————3———————|—————————5———————|
E|—5———5—5—————5———|—5———————————————|—5———5—5—————5———|—0—3—0—3—————————|

A D A C A G F#E D A D A C A E G E G D
G|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
D|—————————————————|———5—4———————————|—————————————————|—————————————————|
A|———5—————3———————|———————7—5———————|———5—————3———————|—————————5———————|
E|—5———5—5—————5———|—5———————————————|—5———5—5—————5———|—0—3—0—3—————————|

A D A C A G F#E D A D A C A E G E A D
G|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
D|—————————————————|———5—4———————————|—————————————————|———5—————————————|
A|———5—————3———————|———————7—5———————|———5—————3———————|—————5———5———————|
E|—5———5—5—————5———|—5———————————————|—5———5—5—————5———|—5—————5—————————|

A D A
G|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
D|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
A|—————————————————|—————————————————|———5—————————————|—————————————————|
E|—————————————————|—————————————————|—5———5—5—5———————|——————————tabbed by lolguy23bigbasstabs.
Tablature player for this song:
Ac/dc - Got You By The Balls Bass Tab

Comments

No comments for this song yet. Go ahead and write something!

Post a comment