0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

311 — Paradise bass tabsG|———————————————————————————|
D|———————————————————————————|
A|—0—2—0—2—0—2—0—2———————————|
E|——————————————————2——2—————|


G|——————————————————————|
D|——————————————————————|
A|—2——0—————0——2——0—————|
E|———————2——————————————|

Verse Rhythm
G|———————————————————————————————————————————————|
D|—————————————2——2—4—2—4——0——————————0——————————|
A|—0——0—4—4—4—————————————————————0—2———————0—2——|
E|————————————————————————————0—2———————0—2——————|

G|———————————————————2—————————————————————————————|
D|————————————2—2—2————4——2——0—————————0———————————|
A|—0——0—4—4—4——————————————————————0—2———————0—2———|
E|—————————————————————————————0—2———————0—2———————|

G|———————————————————————————————————————————————————|
D|———————————————————4—2—————————————————————————————|
A|——————0—0—0——4——4——————4——2—0———0—2—2—0——4—2—0—————|
E|—2——2—————————————————————————2————————————————————|

G|——————————————————————————————————————————————————|
D|———————————————————4—2————————————————————————————|
A|———————0—0—0—4—4—4—————4——2—0———0—2—4—4—4—4—4—4———|
E|—2—2—2————————————————————————2———————————————————|

G|———————————————————————————————————————————————|
D|—————————————2——2—4—2—4——0——————————0——————————|
A|—0——0—4—4—4—————————————————————0—2———————0—2——|
E|————————————————————————————0—2———————0—2——————|

G|———————————————————2—————————————————————————————|
D|————————————2—2—2————4——2——0—————————0———————————|
A|—0——0—4—4—4——————————————————————0—2———————0—2———|
E|—————————————————————————————0—2———————0—2———————|

G|———————————————————————————————————————————————————|
D|———————————————————4—2—————————————————————————————|
A|——————0—0—0——4——4——————4——2—0———0—2—2—0——4—2—0—————|
E|—2——2—————————————————————————2————————————————————|


G|————————————————————————————————————————————————|
D|———————————————————4—2——————————————————————————|
A|———————0—0—0—4—4—4—————4———2——0—————0——2——0—————|
E|—2—2—2———————————————————————————2——————————————|


G|———————————————————————————————————————————————————————————|
D|———————————————————————————————————————————————————————————|
A|—————————————2—2—2—2——————————————————2—2—2—2———————————————————|
E|—0—0—0—0—0—0—————————————0—0—0—0—0—0————————————0—0—0—0—0—0———————|

G|———————————————————————————————————————————————————————————|
D|———————————————————————————————————————————————————————————|
A|—2—2—2—2—2—2—————————————————————————————————————————————————————|
E|—————————————0—0—0—0—0—0——0———————————————————————————————————————|
To Quiet Part


Pick—ups repeat as needed
G|————————|——————————————————————————————|
D|—2——————|——0—————0—————2—————2—————————|
A|————————|——————————————————————————————|
E|———3—3——|————3—3———3—3———3—3———3—3—————|


G|——————————————————————————————————————|
D|————————0—————0—————2—————————————————|
A|——————————————————————————————————————|
E|——————————3—3———3—3———3—3———————2—————|

Back to Verse Rhythm

Quiet Part Mostly used
G|————————————————————|—————————————————————|————————————————————|
D|————————————————————|—————————————————————|————————————————————|
A|——————————2—2—2——2——|—————————2—2—2—2—————|————————2—2—2—2—2—2—|
E|——0——0—0————————————|——0——0—0—————————0/——|—0——0—0—————————————|

used once
G|———————————————————————————————————————————————————————————|
D|—————————————0—0h2—0——————————————————————————————————————————————|
A|—————————2—2————————————————————————————————————————————————————|
E|—0——0—0————————————————————0—0—0—0——0——0——0———————————————————————————|

Pick—ups repeat as needed
G|————————|——————————————————————————————|
D|—2——————|——0—————0—————2—————2—————————|
A|————————|——————————————————————————————|
E|———3—3——|————3—3———3—3———3—3———3—3—————|

G|————————————————————————————————————————————————————————————|
D|————————0—————0—————2———————————————————————————————————————|
A|————————————————————————————————————————————————————————————|
E|——————————3—3———3—3———3—3————3/8——3/8——3/8——3/8—————2———————|

G|———————————————————————————|
D|———————————————————————————|
A|—0—2—0—2—0—2—0—2———————————|
E|——————————————————2——2—————|
Tablature player for this song:
311 - Paradise Bass Tab

Comments

No comments for this song yet. Go ahead and write something!

Post a comment