0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

System Of A Down — B Y O B bass tabs

4.8 / 5 (8x)
  Rate this tab:
RIFF 1
Gb|——————————————————————————————————————————————————————————||
Db|——————————————————————————————————————————————————————————||
Ab|——————————————————————————————————————————————————7——8—10—||
Db|0—0—0—7—0—0—8—0—0—7—0—0—8—0—0—7—0—0—0—7—0—0—8—0—0—————————||


Gb|——————————————————————————————————————————————————————————||
Db|——————————————————————————————————————————————————————————||
Ab|——————————————————————————————————————————————————10——8—7—||
Db|0—0—0—7—0—0—8—0—0—7—0—0—8—0—0—7—0—0—0—7—0—0—8—0—0—————————||

RIFF 2
Gb|—————————————————————————————————————————||
Db|—————————————————————————————————————————||
Ab|——————————————————————————————————————8——||
Db|7—0—0—8—0—0—7—0—0—8—0—0—7—0—0—8—0—0—7————||


Gb|—————————————————————————————————————————||
Db|—————————————————————————————————————————|| 2x
Ab|————————————————————————10——8—7——————————||
Db|7—0—0—8—0—0—7—0—0—8—0—0——————————————————||

RIFF 3
Gb|————————————————————————————————————————————————||
Db|————————————————————————————————————————————————||
Ab|————————————————————————————————————————————————||
Db|7—0—0—8—0—0—7—0—0—8—0—0—7—0—0—8—0—0—7—0—0—8—0—0—||


Gb|———————————————————————————————————————————————||
Db|———————————————————————————————————————————————||
Ab|——————————————————————————————————————8————————||
Db|7—0—0—8—0—0—7—0—0—8—0—0—7—0—0—8—0—0—7——————————||


Gb|————————————————————————————————————————————————||
Db|————————————————————————————————————————————————||
Ab|————————————————————————————————————————————————||
Db|7—0—0—8—0—0—7—0—0—8—0—0—7—0—0—8—0—0—7—0—0—8—0—0—||


Gb|————————————————————————————————————||
Db|————————————————————————————————————||
Ab|————————————————————————————————————||
Db|7—0—0—8—0—0—7—0—0—8—0—0—5——3——2—3—2—||

PRE—CHORUS
Gb|——————————————————————————————————————————||
Db|————————————————————————————————3—2—0—————||
Ab|——————————————————————3—3—0—3—0———————————||
Db|0——0——0—2—3—5—3—2—0—2—————————————————3—2—||


Gb|—————————————————————————————————————————||
Db|—————————————————————————————————————————||
Ab|—————————————————————————————————————————||
Db|0——0——0—5—7—8—7—5—3—5—3—2————————————————||

CHORUS
Gb|———————————————————————————————————————||
Db|———————————————————————————————————————||
Ab|————————————————————————3—3—3——3——3—3——||
Db|0—0—0———0———0—0——0—0—0—————————————————||

Gb|—————————————————————————————————————————————||
Db|—————————————————————————————————————————————|| 2x
Ab|—————————————————————————————————————————————||
Db|0—0—0———0—————5—7—8—7—5—3—5—3—2——————————————||

RIFF 3
Gb|————————————————————————————————————————————————||
Db|————————————————————————————————————————————————||
Ab|————————————————————————————————————————————————||
Db|7—0—0—8—0—0—7—0—0—8—0—0—7—0—0—8—0—0—7—0—0—8—0—0—||

Gb|———————————————————————————————————————————————||
Db|———————————————————————————————————————————————||
Ab|——————————————————————————————————————8————————||
Db|7—0—0—8—0—0—7—0—0—8—0—0—7—0—0—8—0—0—7——————————||


Gb|————————————————————————————————————————————————||
Db|————————————————————————————————————————————————||
Ab|————————————————————————————————————————————————||
Db|7—0—0—8—0—0—7—0—0—8—0—0—7—0—0—8—0—0—7—0—0—8—0—0—||


Gb|————————————————————————————————————||
Db|————————————————————————————————————||
Ab|————————————————————————10——8—7—————||
Db|7—0—0—8—0—0—7—0—0—8—0—0—————————————||

RIFF 2
Gb|—————————————————————————————————————————||
Db|—————————————————————————————————————————||
Ab|——————————————————————————————————————8——||
Db|7—0—0—8—0—0—7—0—0—8—0—0—7—0—0—8—0—0—7————||


Gb|—————————————————————————————————————————||
Db|—————————————————————————————————————————|| 2x
Ab|————————————————————————10——8—7——————————||
Db|7—0—0—8—0—0—7—0—0—8—0—0——————————————————||

PRE—CHORUS
Gb|——————————————————————————————————————————||
Db|————————————————————————————————3—2—0—————||
Ab|——————————————————————3—3—0—3—0———————————||
Db|0——0——0—2—3—5—3—2—0—2—————————————————3—2—||


Gb|—————————————————————————————————————————||
Db|—————————————————————————————————————————||
Ab|—————————————————————————————————————————||
Db|0——0——0—5—7—8—7—5—3—5—3—2————————————————||

CHORUS
Gb|———————————————————————————————————————||
Db|———————————————————————————————————————||
Ab|————————————————————————3—3—3——3——3—3——||
Db|0—0—0———0———0—0——0—0—0—————————————————||

Gb|—————————————————————————————————————————————||
Db|—————————————————————————————————————————————|| 2x
Ab|—————————————————————————————————————————————||
Db|0—0—0———0—————5—7—8—7—5—3—5—3—2——————————————||

RIFF 4
Gb|———————————————————————————————————————————||
Db|———————————————————————————————————————————|| 8x
Ab|———————————————————————————————————————————||
Db|7—7—7—7—7—7—7—7—10—7—7—8—7—7—5—————————————||

RIFF 5
Gb|—————————————————————————————————————————————————————||
Db|—————————————————————————————————————————————————————|| 3x
Ab|5—5—5—5—1—1—1—1—0—0—0—0—7—0—0—8—0—0—7—0—0————————————||
Db|—————————————————————————————————————————————————————||

RIFF 6
Gb|—————————————————————————————————————————————||
Db|—————————————————————————————————————————————|| 3x
Ab|0—0—0—0—0—0—0—0—7—0—0—8—0—0—7—0—0————————————||
Db|—————————————————————————————————————————————||

RIFF 3
Gb|————————————————————————————————————————————————||
Db|————————————————————————————————————————————————||
Ab|————————————————————————————————————————————————||
Db|7—0—0—8—0—0—7—0—0—8—0—0—7—0—0—8—0—0—7—0—0—8—0—0—||

Gb|———————————————————————————————————————————————||
Db|———————————————————————————————————————————————||
Ab|——————————————————————————————————————8————————||
Db|7—0—0—8—0—0—7—0—0—8—0—0—7—0—0—8—0—0—7——————————||


Gb|————————————————————————————————————————————————||
Db|————————————————————————————————————————————————||
Ab|————————————————————————————————————————————————||
Db|7—0—0—8—0—0—7—0—0—8—0—0—7—0—0—8—0—0—7—0—0—8—0—0—||


Gb|————————————————————————————————————||
Db|————————————————————————————————————||
Ab|————————————————————————10——8—7—————||
Db|7—0—0—8—0—0—7—0—0—8—0—0—————————————||

RIFF 2
Gb|—————————————————————————————————————————||
Db|—————————————————————————————————————————||
Ab|——————————————————————————————————————8——||
Db|7—0—0—8—0—0—7—0—0—8—0—0—7—0—0—8—0—0—7————||


Gb|—————————————————————————————————————————||
Db|—————————————————————————————————————————|| 2x
Ab|————————————————————————10——8—7——————————||
Db|7—0—0—8—0—0—7—0—0—8—0—0——————————————————||

PRE—CHORUS
Gb|——————————————————————————————————————————||
Db|————————————————————————————————3—2—0—————||
Ab|——————————————————————3—3—0—3—0———————————||
Db|0——0——0—2—3—5—3—2—0—2—————————————————3—2—||


Gb|—————————————————————————————————————————||
Db|—————————————————————————————————————————|| 2x
Ab|—————————————————————————————————————————||
Db|0——0——0—5—7—8—7—5—3—5—3—2————————————————||

CHORUS
Gb|———————————————————————————————————————||
Db|———————————————————————————————————————||
Ab|————————————————————————3—3—3——3——3—3——||
Db|0—0—0———0———0—0——0—0—0—————————————————||

Gb|—————————————————————————————————————————————||
Db|—————————————————————————————————————————————|| 2x
Ab|—————————————————————————————————————————————||
Db|0—0—0———0—————5—7—8—7—5—3—5—3—2——————————————||

RIFF 5
Gb|—————————————————————————————————————————————————————||
Db|—————————————————————————————————————————————————————|| 3x
Ab|5—5—5—5—1—1—1—1—0—0—0—0—7—0—0—8—0—0—7—0—0————————————||
Db|—————————————————————————————————————————————————————||

RIFF 6
Gb|—————————————————————————————————————————————||
Db|—————————————————————————————————————————————||
Ab|0—0—0—0—0—0—0—0—7—0—0—8—0—0—7—0—0————————————||
Db|—————————————————————————————————————————————||

Riff 7
Gb|——————————————————————————————————————————————————————||
Db|——————————————————————————————————————————————————————|| 4x
Ab|0—0—0—0—7—0—0—0—0—0—0—0—0—7—0—0—8—0—0—7—0—0———————————||
Db|——————————————————————————————————————————————————————||


WHY DO THEY ALWAYS SEND THE POOR!
Barbarisms by Barbaras
With pointed heels.
Victorious, victorious, kneel.
For brand new spankin' deals.
Marching forward hypocritic
And hypnotic computers.
You depend on our protection,

Yet you feed us lies from the table cloth.
La la la la la la la la la,
Everybodys going to the party have a real good time.
Dancing in the desert blowing up the sunshine.

Kneeling roses disappearing,
Into Moses dry mouth,
Breaking into Fort Knox,
Stealing our intentions,
Hangars sitting dripped in oil,
Crying FREEDOM!

Handed to obsoletion,
Still you feed us lies from the table cloth.
La la la la la la la la la,
Everybodys going to the party have a real good time.
Dancing in the desert blowing up the sunshine.
Everybodys going to the party have a real good time.
Dancing in the desert blowing up the sunshine.

Blast off, its Party time,
And we don't live in a fascist nation,
Blast off , its party time,
And where the fuck are you?
.. Yeah
Where the fuck are you?
Where the fuck are you?

Why dont presidents fight the war?
Why do they always send the poor?
Why dont presidents fight the war?
Why do they always send the poor?
Why do they always send the poor?
Why do they always send the poor?
Why do they always send the poor?

Kneeling roses disappearing,
Into Moses dry mouth,
Breaking into Fort Knox,
Stealing our intentions,
Hangars sitting dripped in oil,
Crying FREEDOM!

Handed to obsoletion,
Still you feed us lies from the tablecloth.
La la la la la la la la la,
Everybodys going to the party have a real good time.
Dancing in the desert blowing up the sunshine.
Everybodys going to the party have a real good time.
Dancing in the desert blowing up the sunshine.

Where the fuck are you!
Where the fuck are you!

Why dont presidents fight the war?
Why do they always send the poor?
Why dont presidents fight the war?
Why do they always send the poor?
Why do they always send the poor?
Why do they always send the poor?
They only send the poor
They only send the poor

Tablature player for this song:

Other versions of B Y O B

Comments

No comments for this song yet. Go ahead and write something!

Post a comment