0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wir Sind Helden — Ausser Dir bass tabs

  Rate this tab:
Band/Artist: Wir sind Helden
Song: Ausser dir
Instrument: Bass
Tuning: Standart (E A D G)
Tabbed by: OnassBass

Chorus 1:
|——————————————————————————————|
|———7—4————4—————————————3———2—|
|—5——————2———2————5————1———0———| 3x
|———————————————3———3——————————|

Chorusb 2:
|——————————————————————————————|
|———7—4————7—————————————3———2—|
|—5——————5———5————5————1———0———|
|———————————————3———3——————————|

Verse — Riff 1:
|———————|
|———4———|
|—5———5—|
|———————|

Verse — Riff 2:
|———————|
|———————|
|—5———5—|
|———————|

Verse: Verse—Riff 1 (3x) + Verse—Riff 2 (1x) — The whole thing 5x

Then play this:
|————————————————————————————|
|———4——————4—————————————————|
|—5———5——5———5————5——————————|
|———————————————3———3——3———3—|

Chorus 1: 3x

Chorus 2: 3x

Chorus 1: 3x

Chorus 2: 7x

Tablature player for this song:

Comments

Post a comment