0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Choking Victim — Living The Law bass tabs

Choking Victim 
Living The Law
No Gods No Managers

Tuning— Down Half Step

Verse:

Gb:————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Db:————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Ab:————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Eb:——0—0—0—0—1——0—0—0—1——0—0—0—0—1——0—0—1——0—0—1———————————————————————————————————

Pre Chorus—When Singing Stops

Gb:————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Db:————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Ab:————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Eb:——0—0—0—0———0—0—0—0———0—0—0—0———0—0———0—0———————————————————————————————————————

Chorus/Breakdown:

Gb:————————————————————————————————————————————————————————————————————
Db:———————————————2——————————3—2—————————————————6——————————————3——————
Ab:————2————————2—————2——————————3————6————————6——————3————————————3———
Eb:——0———0—0——0—————0———0—0—————————4———4—4——4——————1———1—1———1————————
Tablature player for this song:

Comments

No comments for this song yet. Go ahead and write something!

Post a comment