0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Naruto — Seishun Kyosokyoku bass tabs

(submitted by DANNYBASSMAN93)
NARUTO —— SEISHUN KYOSOKYOKU BASS TABIntro

G|——10/12—12—10/12\—10—————12/17—1717—15/17—15————————|
D|—————————————————————12——————————————————————17—15——|
A|————————————————————————————————————————————————————|
E|————————————————————————————————————————————————————|

G|———————————————————————————————————————————————————————————|
D|——15/17—17——15/17\—15——————————————15————————15————————15——|
A|——————————————————————17—15——15/17—————15/17—————15/17—————|
E|———————————————————————————————————————————————————————————|

G|——————————————————————————————————————————————————|
D|——15/17—17——15/17\—15———————————15/17——15————15~——|
A|——————————————————————17—15——15———————————15——————|
E|——————————————————————————————————————————————————|

G|—————————————————————————|
D|—————————————————————————|
A|——8/10—8/10—8/10—8———————|
E|———————————————————10—8——|


Verse

G|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|——10/——————————————————————————————————————————————7—————————————————————————|
A|——————2——2——22—2—2—2—22—2—2—0——5——5—55—5—5—5—55—55———5—5—————————————————————|
E|——————————————————————————————————————————————————————————3——3——33—3—3—3—33——|

G|————————————————————————————————————————————————————|
D|——————————————————————————————10—10—10—10—10—10—10——|
A|—————2——————8——8—8h10p8—————————————————————————————|
E|——33———3/5——————————————10—8————————————————————————|


Pre—Chorus

G|———————————————————————————————————————————————————————————12——————————————|
D|————————————————————————7—5———————————————————————10—11—12————12———————————|
A|——10——10——10\3p0———7—5——————7/8—10——10——10h12—10—————————————————10h12—10——|
E|—————————————————5—————————————————————————————————————————————————————————|

G|—————————————————————————————————————————————————10—10—10—10\————————|
D|—————————————————————————————————10———————————————————————————0—3—4——|
A|——10——10——10\———————————5——————8—————8h10p8——————————————————————————|
E|——————————————0—3—3—5—5———5—7———————————————10—8—————————————————————|Chorus

G|————7———7———7———7———7———7———7———7———————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————————4———4———4———4———4———4———4———4——|
A|——5———5———5———5———5———5———5———5—————————————————————————————————————|
E|———————————————————————————————————2———2———2———2———2———2———2———2————|

G|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|————5———5———5———5———5———5———5———5———————————————————10—10—10h12p10————————|
A|———————————————————————————————————8—8—8h10p8——————————————————————12—10——|
E|——3———3———3———3———3———3———3———3———————————————10—8————————————————————————|

G|————7———7———7———7———7———7———7———7———————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————————4———4———4———4———4———4———4———4——|
A|——5———5———5———5———5———5———5———5—————————————————————————————————————|
E|———————————————————————————————————2———2———2———2———2———2———2———2————|

G|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|————5———5———5———5———5———5———5———5———————————————————10—10—10h12p10————————|
A|———————————————————————————————————8—8—8h10p8——————————————————————12—10——|
E|——3———3———3———3———3———3———3———3———————————————10—8————————————————————————|

G|——10/12—12—10/12\—10————————————————————————————|
D|—————————————————————12—10—1010—10h12—10————————|
A|—————————————————————————————————————————12—10——|
E|————————————————————————————————————————————————|


Verse 2

G|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|——10/——————————————————————————————————————————————7—————————————————————————|
A|——————2——2——22—2—2—2—22—2—2—0——5——5—55—5—5—5—55—55———5—5—————————————————————|
E|——————————————————————————————————————————————————————————3——3——33—3—3—3—33——|

G|————————————————————————————————————————|
D|————————————————————————————————————————|
A|—————2——————8——8—88—8—8——————————8—10\——|
E|——33———3/5——————————————8—8h10—8————————|

G|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|——10/———————————————————4—2——————————————————5h7p5———5————————5——————|
A|——————2——2——22—2—2—2—22—————4——5——5—55—5—5—5———————7———7——5h7———7—5——|
E|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|

G|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|————————————————————————————————————————————————10—10—10—10—10—10—10——|
A|———————————————————————2——————8——8—8h10p8—————————————————————————————|
E|——3——3——33—3—3—3—33—33———3/5——————————————10—8————————————————————————|


Pre—Chorus 2

G|———————————————————————————————————————————————————————————12——————————————|
D|————————————————————————7—5———————————————————————10—11—12————12———————————|
A|——10——10——10\3p0———7—5——————7/8—10——10——10h12—10—————————————————10h12—10——|
E|—————————————————5—————————————————————————————————————————————————————————|

G|—————————————————————————————————————————————————10—10—10—10\————————|
D|—————————————————————————————————10———————————————————————————0—3—4——|
A|——10——10——10\———————————5——————8—————8h10p8——————————————————————————|
E|——————————————0—3—3—5—5———5—7———————————————10—8—————————————————————|


Chorus 2

G|————7———7———7———7———7———7———7———7———————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————————4———4———4———4———4———4———4———4——|
A|——5———5———5———5———5———5———5———5—————————————————————————————————————|
E|———————————————————————————————————2———2———2———2———2———2———2———2————|

G|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|————5———5———5———5———5———5———5———5———————————————————10—10—10h12p10————————|
A|———————————————————————————————————8—8—8h10p8——————————————————————12—10——|
E|——3———3———3———3———3———3———3———3———————————————10—8————————————————————————|

G|————7———7———7———7———7———7———7———7———————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————————4———4———4———4———4———4———4———4——|
A|——5———5———5———5———5———5———5———5—————————————————————————————————————|
E|———————————————————————————————————2———2———2———2———2———2———2———2————|

G|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|————5———5———5———5———5———5———5———5———————————————————10—10—10h12p10————————|
A|———————————————————————————————————8—8—8h10p8——————————————————————12—10——|
E|——3———3———3———3———3———3———3———3———————————————10—8————————————————————————|

G|——10/12—12—10/12\—10————————————————————————————|
D|—————————————————————12—10—1010—10h12—10————————|
A|—————————————————————————————————————————12—10——|
E|————————————————————————————————————————————————|


Guitar Solo

G|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|——————————————————————7—————7—————————————————————————————————————10\——|
A|——5——5—55—5—5—5—55—55———5—5————9——9—99—9—9—9——9h10p9—9h10h12—9h12——————|
E|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

G|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————————————————————10—10—10h12p10——————|
A|—————————————————5———————2——————8——8—8h10p8—————————————————————12\——|
E|——3——3——33—3—3—3———3—5—3———3/5——————————————10—8—————————————————————|

G|————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|——————————————————7————————————————————————————————————————————11\——|
A|——5——5—55—5—5—5—5———5——5———5——9——9—99—9—9—9——9h10p9—9h10h12—9h——————|
E|—————————————————————————5——————————————————————————————————————————|

G|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————————————————————10—10—10h12p10———————|
A|————————————————————2—3—5—3—5/——8——8—8h10p8—————————————————————12—x——|
E|——3——3——33—3—3—3——3—————————————————————————10—8——————————————————————|

G|————————————————————|
D|——10——10——10b——10\——|
A|————————————————————|
E|————————————————————|


Chorus 3

G|————7———7———7———7———7———7———7———7———————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————————4———4———4———4———4———4———4———4——|
A|——5———5———5———5———5———5———5———5—————————————————————————————————————|
E|———————————————————————————————————2———2———2———2———2———2———2———2————|

G|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|————5———5———5———5———5———5———5———5———————————————————10—10—10h12p10——————|
A|———————————————————————————————————8—8—8h10p8——————————————————————12\——|
E|——3———3———3———3———3———3———3———3———————————————10—8——————————————————————|

G|————7———7———7———7———7———7———7———7———————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————————4———4———4———4———4———4———4———4——|
A|——5———5———5———5———5———5———5———5—————————————————————————————————————|
E|———————————————————————————————————2———2———2———2———2———2———2———2————|

G|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|————5———5———5———5———5———5———5———5———————————————————————————————————————|
A|———————————————————————————————————8—8—8h10p8———————————————————————————|
E|——3———3———3———3———3———3———3———3———————————————10—8——8h10—8—5—8—5\0—0/7——|

G|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|————————————————10——10h12—————————————————————————————————————————————————|
A|——8—8h10p8—8—10———————————10—12—10h12p10————————15/17——17p15p17—15————————|
E|—————————————————————————————————————————12—10—————————————————————17—15——|

G|————————————————————————————————————————|
D|————————15——————————————————————————————|
A|——15/17————17——15/17\17—————————————————|
E|————————————————————————17\15/17\15—12——|


Outro

G|——————————————————————————————————————————————10——————————————|
D|———————————————————————————————————————————10————10———————————|
A|—————————15~——12~——\3~————/10——10—10———8~———————————8—————3~——|
E|——13~————————————————————————————————8————————————————10\—————|

G|————————————————————————————12——————————————————————————————————————————|
D|——————————————————————10—12————10———————————————————————————————————————|
A|——/10—10—10/12\10—8~——————————————10/12\10—8/10\8—8\—3~——3—3—8—7———8—7——|
E|—————————————————————————————————————————————————————————————————8——————|

G|—————————————————————————|
D|——————————10—————————————|
A|——8~——/10—————10—10—12\——|
E|—————————————————————————|

G|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|——3~——4~——5——5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5~————5\0——|
E|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|


FOR MORE TABS, OR IF YOU HAVE ANY COMMENTS,
SUGGESTIONS, OR REQUESTS. EMAIL ME AT:
danieli.castro8@gmail.com OR
JOIN BIGBASSTABS.com(DANNYBASSMAN93)
and Message me for bass tab request
Tablature player for this song:

Comments

No comments for this song yet. Go ahead and write something!

Post a comment