0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Misc — Bass Solo (jona Rhcp) bass tabs

  Rate this tab:

This is a bass tab maked by me.
This tab must be played fast
||—————————————————————456——|
||—————————654——————————————|
||———55555——————55555———————|
||——————————————————————————| X2
TTTTT TTT TTTTT TTT
||—————————————————————876——|
||—————————678——————————————|
||———77777——————77777———————|
||——————————————————————————|
TTTTT TTT TTTTT TTT
Tablature player for this song:

Other versions of Bass Solo

Comments

Post a comment