0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Blink 182 — First Date bass tabs


INTRO

G|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————————————|
D|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————————————|
A|—3—3—3—3—3—3—3—3—|—5—5—5—5—5—5—5—5—|—8—8—8—8—8—8—8—8—|—10—10—10—10—10—10—10—10—|
E|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————————————|
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +

G|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————————————|
D|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————————————|
A|—3—3—3—3—3—3—3—3—|—5—5—5—5—5—5—5—5—|—8—8—8—8—8—8—8—8—|—10—10—10—10—10—10—10—10—|
E|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————————————|
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +

VERSE

G|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
D|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
A|—3—3—3—3—3—3—3—3—|—3—3—3—3—3—3—3—3—|—————————————————|—————————————————|
E|—————————————————|—————————————————|—3—3—3—3—3—3—3—3—|—1—1—1—1—1—1—1—1—|
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +

G|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
D|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
A|—3—3—3—3—3—3—3—3—|—3—3—3—3—3—3—3—3—|—————————————————|—————————————————|
E|—————————————————|—————————————————|—3—3—3—3—3—3—3—3—|—1—1—1—1—1—1—1—1—|
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +

G|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
D|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
A|—3—3—3—3—3—3—3—3—|—3—3—3—3—3—3—3—3—|—————————————————|—————————————————|
E|—————————————————|—————————————————|—3—3—3—3—3—3—3—3—|—1—1—1—1—1—1—1—1—|
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +

G|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
D|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
A|—3—3—3—3—3—3—3—3—|—3—3—3—3—3—3—3—3—|—————————————————|—————————————————|
E|—————————————————|—————————————————|—3—3—3—3—3—3—3—3—|—1—1—1—1—1—1—1—1—|
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +

CHORUS

G|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
D|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
A|—3—3—3———————————|—2—2—2———————————|—0—0—0—0—0—0—0—0—|—————————————————|
E|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—1———1—1—3———3—3—|
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +

G|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
D|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
A|—3—3—3———————————|—2—2—2———————————|—0—0—0—0—0—0—0—0—|—————————————————|
E|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—1———1—1—3———3—3—|
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +

G|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
D|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
A|—3—3—3—3—3—3—3—3—|—2—2—2—2—2—2—2—2—|—0—0—0—0—0—0—0—0—|—————————————————|
E|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—1———1—1—3———3—3—|
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +

G|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
D|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
A|—3—3—3—3—3—3—3—3—|—2—2—2—2—2—2—2—2—|—0—0—0—0—0—0—0—0—|—————————————————|
E|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—1———1—1—3———3—3—|
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +

INTERLUDE

G|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————————————|
D|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————————————|
A|—3—3—3—3—3—3—3—3—|—5—5—5—5—5—5—5—5—|—8—8—8—8—8—8—8—8—|—10—10—10—10—10—10—10—10—|
E|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————————————|
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +

G|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————————————|
D|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————————————|
A|—3—3—3—3—3—3—3—3—|—5—5—5—5—5—5—5—5—|—8—8—8—8—8—8—8—8—|—10—10—10—10—10—10—10—10—|
E|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————————————|
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +

VERSE

CHORUS

BRIDGE

G|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
D|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
A|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
E|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +

G|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
D|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
A|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
E|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +

G|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
D|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
A|———3—3—3—3—3—3—3—|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
E|—————————————————|———0—0—0—0—0—0—0—|———1—1—1—1—1—1—1—|———3—3—3—3—3—3—3—|
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +

G|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
D|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
A|———3—3—3—3—3—3—3—|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
E|—3———————————————|———0—0—0—0—0—0—0—|———1—1—1—1—1—1—1—|———3—3—3—3—3—3—3—|
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +

G|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
D|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
A|———3—3—3—3—3—3—3—|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
E|—3———————————————|———0—0—0—0—0—0—0—|———1—1—1—1—1—1—1—|———3—3—3—3—3—3—3—|
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +

G|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
D|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
A|———3—3—3—3—3—3—3—|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
E|—3———————————————|———0—0—0—0—0—0—0—|———1—1—1—1—1—1—1—|———3—3—3—3—3—3—3—|
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +

CHORUS

G|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
D|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
A|—3—3—3———————————|—2—2—2———————————|—0—0—0—0—0—0—0—0—|—————————————————|
E|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—1———1—1—3———3—3—|
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +

G|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
D|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
A|—3—3—3———————————|—2—2—2———————————|—0—0—0—0—0—0—0—0—|—————————————————|
E|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—1———1—1—3———3—3—|
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +

G|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
D|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
A|—3—3—3—3—3—3—3—3—|—2—2—2—2—2—2—2—2—|—0—0—0—0—0—0—0—0—|—————————————————|
E|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—1———1—1—3———3—3—|
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +

G|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
D|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
A|—3—3—3—3—3—3—3—3—|—2—2—2—2—2—2—2—2—|—0—0—0—0—0—0—0—0—|—————————————————|
E|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—1———1—1—3———3—3—|
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +

G|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
D|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
A|—3—3—3—3—3—3—3—3—|—2—2—2—2—2—2—2—2—|—0—0—0—0—0—0—0—0—|—————————————————|
E|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—1———1—1—3———3—3—|
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +

G|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
D|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
A|—3—3—3—3—3—3—3—3—|—2—2—2—2—2—2—2—2—|—0—0—0—0—0—0—0—0—|—————————————————|
E|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—1———1—1—3———3—3—|
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +

G|—————————————————|
D|—5———————————————|
A|—3———————————————|
E|—————————————————|
1 + 2 + 3 + 4 +
Tablature player for this song:

Other versions of First Date

Comments

No comments for this song yet. Go ahead and write something!

Post a comment